Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor

S účinností od 18.5.2016 došlo ke změně sídla Exekutorského úřadu Praha 8 na adresu:

Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8 – Libeň

 • Exekutorský úřad Praha 8

 • Pod Hájkem 406/1a

 • 180 00 Praha 8

Další kontakty

 • tel: 778 403 480, 778 403 481

 • ID datové schránky: 3g8v2kk

 • e-mail: info@exekutorka.cz

 • číslo soudního exekutora: 182

 • IČ: 01791249

Úřední dny

 • Pondělí a středa: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30

 • Úterý, čtvrtek, pátek: není úřední den

 • UPOZORNĚNÍ:

  Nekontaktujte v obvodu jiný exekutorský úřad Praha 8. V exekučním řízení, kde byla pověřena Mgr. Jana Kalistová, Vám jiný exekutorský úřad Praha 8 (jiný exekutor) o Vašem exekučním řízení neposkytne žádné informace!!!!

Pokladní hodiny a podatelna

 • Pondělí až pátek 08:00 - 15:30

 • UPOZORNĚNÍ:

  Nepožadujte, prosím,  přímo  osobní schůzku nebo osobní spojení s exekutorem. Každý exekuční případ je přidělen k vyřízení konkrétnímu pověřenému pracovníku úřadu, který má plnou pravomoc a kvalifikaci s Vámi případ projednat a rozhodnout o dalším postupu.
 • S pověřenými pracovníky exekutorského úřadu můžete jednat pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce.  Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi v originále s úředně ověřeným podpisem, případně její úředně ověřená kopie nebo konverze plné moci z listiné podoby do podoby elektronické.  Jedině tímto způsobem může být kvalifikovaně prokázáno zastoupení účastníka. Na prosté kopie plných mocí či elektronicky zaslané prosté skeny plných mocí nebude brán zřetel.

Číslo účtu pro zasílání plateb

3316956379/0800 u České spořitelny a.s.

(variabilní symbol platby je tvořen spisovou značkou bez lomítka)

Exekuční činnost

 • Rychlé zpracování jakéhokoliv množství exekučních případů

 • Komplexní a důsledná lustrace majetku povinných, automatické lustrace

 • Činnost na území celé České republiky 

 • Individuální přístup k oprávněným 

 • Pravidelný reporting v dohodnuté periodicitě, možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu

 • Okamžitý převod vymožených částek na účet oprávněného

 • Dlouholeté zkušenosti a mladý tým

Další činnost

 • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem
 • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
 • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat exekuční návrh podle exekučního řádu)
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
 • Zajištění a správa majetku zajištěného v trestním řízení
 • Zprostředkování služeb advokáta

Žádost o splátkový kalendář

Pokud jste povinným (dlužníkem), proti němuž vede náš exekutorský úřad exekuci, můžete na tomto místě využít možnosti a požádat o splátkový kalendář.

Vyplněný formulář bude odeslán příslušným pracovníkům, kteří Vás budou zpětně kontaktovat a sdělí Vám, zda jsme Vámi navržené splátky ochotni akceptovat.


Založit splátkový kalendář

Exekuční návrh

Potřebujete podat Exekuční návrh?

Jednoduše vyplňte následující formulář a ze zadaných údajů Vám bude vygenerován dokument v PDF formátu. Co a jak s dokumentem dále Vám bude popsáno krok za krokem při vytvoření dokumentu.


Podat exekuční návrh