Informace o úřadu

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor

 • Exekutorský úřad Praha 8
 • Vilímovská 671/10
 • 160 00 Praha 6

Další kontakty

 • Tel: 212 249 338   
 • ID datové schránky: 3g8v2kk
 • e-mail: info@exekutorka.cz
 • číslo soudního exekutora: 182
 • IČ: 01791249

Úřední dny

POZOR! Od 1.7.2022 dochází ke změně úředních hodin a telefonního čísla.

Úřední dny:

Pondělí: 08:00 – 12:00 hodin  a 12:30 – 15:30 hodin.

Čtvrtek: 08:00 – 11:00 hodin  a 12:30 – 15:30 hodin. 

Telefonické hovory jsou vyřizovány každý pracovní den v době:

Pondělí až čtvrtek:   8:00 – 12:00 hodin a 12:30 – 15.00 hodin.

Pátek: 8:00 – 12:00 hodin. 

Nahlížení do spisu po předchozí domluvě: 

Pondělí: 08:00 – 12:00 hodin  a 12:30 – 15:30 hodin.

Čtvrtek: 08:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:30 hodin. 

UPOZORNĚNÍ:

Na telefonický dotaz nelze sdělovat konkrétní údaje z exekučního spisu, budou sděleny pouze informace obecného charakteru.

Od 1.7.2022 jsou ze zákona telefonické hovory nahrávány.

Mimo tuto dobu můžete ke komunikaci využít naši e-mailovou adresu info@exekutorka.cz
 

Úterý, středa, pátek: není úřední den.

UPOZORNĚNÍ:

Nekontaktujte v obvodu jiný exekutorský úřad Praha 8. V exekučním řízení, kde byla pověřena Mgr. Jana Kalistová, Vám jiný exekutorský úřad Praha 8 (jiný exekutor) o Vašem exekučním řízení neposkytne žádné informace!!!!

Pokladní hodiny a podatelna

V době úředních hodin.

Pondělí: 8:00 – 12:00 hodin a 12:30 – 15:30 hodin.

Čtvrtek: 8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:30 hodin.

UPOZORNĚNÍ:

Nepožadujte, prosím,  přímo  osobní schůzku nebo osobní spojení s exekutorem. Každý exekuční případ je přidělen k vyřízení konkrétnímu pověřenému pracovníku úřadu, který má plnou pravomoc a kvalifikaci s Vámi případ projednat a rozhodnout o dalším postupu.

S pověřenými pracovníky exekutorského úřadu můžete jednat pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce.  Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi v originále s úředně ověřeným podpisem, případně její úředně ověřená kopie nebo konverze plné moci z listiné podoby do podoby elektronické.  Jedině tímto způsobem může být kvalifikovaně prokázáno zastoupení účastníka. Na prosté kopie plných mocí či elektronicky zaslané prosté skeny plných mocí nebude brán zřetel.

V případě, že chcete uhradit dluh za povinného, musíte k platbě doložit originál čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o tom, že peněžní prostředky jsou určeny na úhradu pohledávky povinného a byly zaslány nebo vloženy po dohodě s povinným. Do té doby, nebude k platbě přihlíženo a exekuce bude nadále pokračovat, jako by platba neproběhla.

Číslo účtu pro zasílání plateb

3316956379/0800 u České spořitelny a.s.

(variabilní symbol platby je tvořen spisovou značkou bez lomítka)

Služby exekutorského úřadu

Exekuční činnost

 • Rychlé zpracování jakéhokoliv množství exekučních případů
 • Komplexní a důsledná lustrace majetku povinných, automatické lustrace
 • Činnost na území celé České republiky 
 • Individuální přístup k oprávněným 
 • Pravidelný reporting v dohodnuté periodicitě, možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu
 • Okamžitý převod vymožených částek na účet oprávněného
 • Dlouholeté zkušenosti a mladý tým

Další činnost

 • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem
 • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
 • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat exekuční návrh podle exekučního řádu)
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
 • Zajištění a správa majetku zajištěného v trestním řízení
 • Zprostředkování služeb advokáta
Přejít nahoru