Pro oprávněné

Kdy mohu využít při vymáhání své pohledávky exekutora?

Vaše pohledávka musí být přiznána pravomocným a vykonatelným exekučním titulem.

K exekučním titulům patří:

 • vykonatelné soudní rozhodnutí
 • vykonatelné rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o náhradě škody
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (i exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný exekutorem do 31.12.2012)
 • vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry

Pohledávky, které nejsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (exekučním titulem) ve výše uvedeném smyslu, nelze vymáhat exekucí a věřitel si musí takový titul nejdříve opatřit.

Kde a jak podat exekuční návrh?

Exekuční návrh se podává písemně u soudního exekutora, který má exekuci vést. xekuční návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštou, můžete jej předat osobně na podatelně či prostřednictvím datové schrány (zde je nutno provést tzv. konverzi /převedení/ dokumentů – příloh z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem).

Náležitosti exekučního jsou stanoveny § 38 zákona č. 120 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, exekuční řád:

 • označení exekutora, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla
 • z návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován
 • exekuční návrh musí obsahovat jméno, případně jména a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo
 • přesné označení exekučního titulu
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
 • případně údaj o tom, zda, popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnosti splnil
 • případně označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává
 • k exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu (exekutorského zápisu) se svolením k vykonatelnosti, originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci (nikoliv prostou kopii), pokud je návrh podáván v zastoupení, originál nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících přechod nebo převod pohledávky

Podání exekučního návrhu není zpoplatněno. Za sepis exekučního návrhu platíte pouze v případě, že si jej necháte sepsat právním zástupcem nebo prostřednictvím soudního exekutora. Zdarma poskytneme konzultaci v případě nejasností při vypracování exekučního návrhu.

Vzor exekučního návrhu naleznete záložce „Ke stažení“ nebo můžete využít interaktivního formulář na úvodní stránce, který Vám vygeneruje exekuční návrh do formátu PDF.

Výhody exekučního řízení a jednotlivé způsoby provedení exekuce

Oprávněný (věřitel) v exekučním návrhu nemusí na rozdíl od návrhu na výkon rozhodnutí prováděný soudem  označit, který majetek povinného (dlužníka) má být postižen. Soudní exekutor po doručení pověření k vedení exekuce  sám vylustruje majetek povinného. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky oprávněného a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení  provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby.

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád.

Je -li vymáháno peněžité plnění, může být exekuce provedena:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu) či jiné peněžité pohledávky
 • postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod., v případě, že je podíl v obchodní společnosti či členská práva v družstvu převoditelný, je možné je prodat v dražbě)
 • prodejem movitých věcí povinného
 • prodejem nemovitostí (prodejem „družstevního“ bytu)
 • prodejem podniku
 • k zajištění pohledávky je také možno zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitostech
 • pokud je vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, může být vydán exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění

Je-li vymáháno tzv. nepeněžité plnění, může být exekuce provedena dle povahy uložené povinnosti:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Kolik mě to bude stát?

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce a náklady oprávněného platí povinný.

Zálohu na provedení exekuce na peněžitá plnění (dle ust. § 12 vyhlášky č. 330/2001 Sb. a ust. § 90 odst. 3) zákona č. 120/2001 Sb.) zásadně nepožadujeme. V případě zájmu o provedení exekuce na nepeněžitá plnění nás prosím před podáním návrhu kontaktujte za účelem dohodnutí konkrétních podmínek.

Taktéž smluvní odměnu za provedení exekuce (dle ust. § 90 odst. 2) zákona č. 120/2001 Sb.) zásadně nepožadujeme.

V souladu s ust. § 90 odsxt. 2 zákona č. 120/2001 Sb., může soudní exekutor s oprávněném uzavřít písemnou smlouvu o vedení exekuce, ve které bude upraven jejich vzájemných vztah a pravidla pro nakládání s vymoženým plněním a započítáváním vymožených plateb, pravidla uspokojení nároků pro případ bezvýsledné exekuce apod.

Přejít nahoru