Pro povinné

Pokyny k úhradě dlužné částky

Pokud jste obdržel vyrozumění o zahájení exekuce

(u řízení zahájených do 31.12.2012 usnesení o nařízení exekuce) a výzvu ke splnění povinnosti, je nutno, abyste jednal přesně v souladu s pokyny uvedenými v textové části výzvy.

Uhraďte tedy částku uvedenou ve výzvě ke splnění povinnosti na bankovní účet uvedený zde uvedený. Pokud takto učiníte ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce a této výzvy, bude Vám poskytnuta zákonná sleva na odměně exekutora ve výši 50%.

Pokud nejste schopen uhradit celou částku najednou v uvedené lhůtě, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem splátkového kalendáře. Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (182 EX pořadové číslo/rok). Dále, prosím, sdělte celé Vaše jméno, dosílací adresu, telefonní kontakt a případně ID Vaší datové schránky nebo e-mailovou adresu.

Dlužná částka je přesně vymezena ve vyrozumění o zahájení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, případně úroky, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení, náklady oprávněného v tomto exekučním řízení a náklady exekuce.

  Dlužnou částku je možno uhradit

  • bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce České spořitelny a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Jany Kalistové, Exekutorského úřadu Praha 8, č.ú. 3316956379/0800, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 182 EX 18/13 v.s. je 1813), specifický symbol RČ nebo IČ povinného, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jménu a příjmení povinného.
  • poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Jana Kalistové, Exekutorského úřadu Praha 8, č.ú. 3316956379/0800, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka např. 182 EX 18/13 v.s. je 1813), specifický symbol RČ nebo IČ povinného, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jménu a příjmení povinného, v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora!!.
  • hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6 v pokladních hodinách pondělí až středa v 08:00 – 15:30 hodin.

  Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání exekučně vymáhané částky na účet soudního exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Pokud jsou předmětem pohledávky oprávněného i úroky běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem. Vždy proto kontaktujte exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu.

  Upozornění:

  Pokud platbu označíte nesprávným variabilním symbolem nebo žádný variabilní symbol neuvedete, nedojde k přiřazení platby do Vašeho exekučního řízení a v exekuci bude pokračováno dále, až do vyjasnění účelu platby!!!!

  Po zahájení exekuce jste povinni hradit veškeré platby soudnímu exekutorovi. Exekutor má okamžitý přehled o aktuální výši dlužné částky a může bezprostředně činit úkony v případě ukončení exekuce (např. odblokování účtu u peněžního ústavu, výmaz poznámky týkající vyrozumění o zahájení exekuce a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí z katastru nemovitosti apod.). Pokud však povinný hradí přímo oprávněnému, dochází v řízení k nejasnostem a nepřesnostem, a tím k průtahům řízení.

  Pokyny pro telefonický kontakt

  Pokud se máte k exekuci dotaz a chcete se dotazovat telefonicky, dodržujte, prosím, následující pokyny:

  • volejte pouze v úředních dnech případně pokladních hodinách
  • sdělte Vaše jméno a příjmení a spisovou značku exekuce (182 EX …./…..)
  • sdělte, jaké dokumenty Vám již v exekuci byly doručeny stručně a sdělte Váš požadavek
  • sdělte, na kterou adresu je možno Vám zasílat písemnosti
  • sdělte Vaše telefonní číslo a  e-mailovou adresu pro další komunikaci

  Pokyny pro osobní návštěvu

  V případě osobní návštěvy exekutorského úřadu úřadu dodržujte úřední dny a pokladní hodiny.

  Při jednání s pracovníky dodržujte, prosím, následující pokyny:

  • sdělte spisovou značku Vaší exekuční věci (tj. 182 EX …./…..)
  • předložte platný doklad totožnosti
  • sdělte, zda jste již obdrželi jakékoli dokumenty zaslané naším úřadem a sdělte, co požadujete
  • seznamte se s obsahem dokumentů, které Vám exekutorský úřad již zaslal
  • jasně formulujte Váš požadavek, který jste přišli projednat
  • zejména prosím účastníky, aby při jednání s pracovníky exekutorského úřadu dodržovali zás dodržovali zásady zdvořilého a slušného jednání.

  Upozornění

  Prominutí dlužné částky nebo její části, není v pravomoci exekutora nebo jeho pověřených pracovníků.

  Blokované účty nelze odblokovat, dokud není celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dlužnou částku, a to i proti vůli povinného vymoci a uvolnění účtu bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s touto povinností.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

  Nepožadujte, prosím, přímo osobní schůzku nebo osobní spojení s exekutorem. Každý exekuční případ je přidělen k vyřízení konkrétnímu pověřenému pracovníku úřadu, který má plnou pravomoc a kvalifikaci s Vámi případ projednat a rozhodnout o dalším postupu.

  S pověřenými pracovníky exekutorského úřadu můžete jednat pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce.  Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi v originále s úředně ověřeným podpisem, případně její úředně ověřená kopie nebo konverze plné moci z listiné podoby do podoby elektronické.  Jedině tímto způsobem může být kvalifikovaně prokázáno zastoupení účastníka. Na prosté kopie plných mocí či elektronicky zaslané prosté skeny plných mocí nebude brán zřetel.

  Dodržujte, prosím, zásady zdvořilého a slušného jednání. Případné verbální útoky či výhrůžky budou postupovány orgánům činným v trestním řízení.

  Hrubé jednání Vás dluhu nezbaví, pouze znásobí Váš postih případným trestním stíháním a pro hrubé porušení pořádku Vám může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.

  Přejít nahoru