GDPR

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky řízení, osoby exekučním řízením dotčené a dále osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci další činnosti soudního exekutora a plnění smluv.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Nové nařízení GDPR zavádí nové prostředky ochrany osobních údajů před jejich zneužitím. Osobní údaje tak bude možné po 25.5.2018 zpracovávat jen na podkladě přesně stanovených zákonných titulů pro přesně stanovené účely.

V souvislosti s přijetím tohoto nařízení Vás informujeme dle č.l. 12 GDPR o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany soudního exekutora Mgr. Jany Kalistové, Exekutorský úřad Praha 8 dle č.l. 13 a 14 GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, IČ: 01791249.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

~~Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: gdpr@nsw.cz

Tento kontakt využívejte, prosím, pro jakékoliv dotazy týkající se informací ohledně způsobu zpracování údajů a pro žádosti týkající se uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje a jejich získávání

U oprávněných fyzických osob a fyzických osob v postavení jejich zástupců zpracováváme:
•pouze osobní údaje, které nám samy dobrovolně poskytnou při podání exekučního návrhu anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora
•údaje o aktuální doručovací adrese, které zjišťujeme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, veřejné rejstříky podle zák. č. 304/2013 Sb., apod.)
•jiné osobní údaje o oprávněných fyzických osobách a jejich zástupcích nezískáváme a ani nezpracováváme

U povinných fyzických osob zpracováváme osobní údaje ve větší míře:
•jméno a příjmení
•datum narození a rodné číslo
•kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
•pohlaví, rodinný stav
•kategorii zdravotního pojištění, resp. zdravotní pojišťovny
•v případě zaměstnaneckého poměru zaměstnavatele a jeho sídlo včetně IČ
•údaje o movitém majetku (bankovní účty, spoření, penzijní připojištění, vlastnictví motorového vozidla, vlastnictví plavidla, vlastnictví cenných papírů, vlastnictví jiných movitých věcí, existence pohledávek  a jiných majetkových práv, vlastnictví autorských a průmyslových práv, patentů a ochranných známek apod.)
•údaje o nemovitém majetku
•údaje o jiném majetku
•IČ a sídlo podnikání u fyzických osob podnikatelů, DIČ
•případné příjmy a jejich výše
•jiné osobní údaje, pokud jsou nutné k výkonu zákonných povinností soudního exekutora

Osobní údaje povinných fyzických osobách získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, rejstřík ochranných známek apod.), neveřejných seznamů a rejstříků (např. Centrální registr obyvatel, Cizinecký informační systém apod.), z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.), úřední činností (vyhledání osobních údajů z jiných veřejně dostupných zdrojů, aktivní vyhledávání povinných fyzických osob vykonavatelem soudního exekutora apod.), od oprávněných nebo přímo od dotčených fyzických osob, či od třetích výše neuvedených osob, které nám je samy dobrovolně poskytnou v podání adresovaném soudnímu exekutorovi anebo na vyžádání soudního exekutora.

U fyzických osob v postavení zástupců povinných zpracováváme pouze
•osobní údaje, které nám samy dobrovolně poskytnou v podání adresovaném soudnímu exekutorovi anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora
•údaje o aktuální doručovací adrese, které zjišťujeme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, veřejné rejstříky podle zák. č. 304/2013 Sb., apod.).

Osobní údaje ostatních fyzických osob (zejména zaměstnavatelů) získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků, případně na základě dobrovolného poskytnutí údajů účastníky řízení a tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rámci exekučního řízení na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu Exekutorského úřadu.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u Mgr. Jany Kalistová jsou zpracovávány pouze pro účely možnosti zaměstnání konkrétních fyzických osob (uchazečů) a je tak vyloučeno jejich jiné užití.

Účel zpracování osobních údajů povinných fyzických osob

Účelem je zejména výkon exekuční činnosti a další činnosti exekutora stanovený zákonem, zejména:
•výkon exekučních titulů (na peněžitá i nepeněžitá plnění);
•sepisování exekutorských listin;
•vydávání exekuční příkazů;
•přijímání věcí do úschovy;
•provádění dražeb movitých i nemovitých věcí;
•doručování listin;

•provádění autorizované konverze dokumentů;

• přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;

•zřizování exekutorského zástavního práva;
•vedení zákonných evidencí,

•aj.

V některých případech také potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění našich dalších zákonných povinností, a to i v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, předcházením terorismu a kontrolami sankcí, stížnostmi a vyšetřováním či vedením soudních sporů. Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu, za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Základem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost (zejm. § 46 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád), rovněž výkon veřejné moci a oprávněný zájem soudního exekutora.

U navrhovatelů a účastníků další činnosti exekutora podle ust. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. je základem pro zpracování základem uzavření a následné plnění smlouvy o výkonu další činnosti podle exekučního řádu, nebo zákonná povinnost z těchto činností vyplývající (zejm. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád).

Veškeré osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky řízení či další činnosti exekutora, zpracováváme, protože:
•je to nezbytné k plnění zákonné povinnosti
•je to nezbytné pro výkon exekuční a další činnosti
•nám tyto údaje poskytly dobrovolně samy fyzické osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, že výkon exekuční činnosti a další činnosti exekutora je zákonnou povinností pověřeného soudního exekutora a ten k výkonu této činnosti tedy nepotřebuje souhlas dotčené osoby.

Kategorie příjemců osobních údajů

Poskytování osobních údajů povinných fyzických osob
Osobní údaje povinných fyzických osob můžeme poskytnout:
•orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Exekutorská komora ČR, soudy), soudy a orgány činné v trestním řízení
•orgánům a osobám, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.)

• pro plnění povinnosti vyplývajících z podnikatelského oprávnění např. orgánům – finanční úřad, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, pojišťovny

• rejstříky (Centrální evidence exekucí, Rejstřík zahájených exekucí)

•jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Zpracování a ochrana Vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, jeho pověření zaměstnanci, případně zpracovatel na základě pokynů správce, a to v sídle správce nebo zpracovatelem v místě jeho sídla. Zpracování osobních údajů se provádí jednak elektronicky prostřednictvím prostředků výpočetní techniky nebo fyzicky v listinné podobě, a to při dodržení zásad bezpečnosti pro správu a zpracování osobních údajů. Všechny subjekty, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, byly poučeny o právu subjektů na ochranu osobních údajů a jsou povinny postupovat v souladu s tímto nařízením a dalšími právními předpisy.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, jsme přijali a využíváme organizační, technická a bezpečnostní opatření zejména před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě vzniku bezpečnostního incidentu. V odůvodněných případech využíváme na ochranu Vašich osobních údajů rovněž šifrování. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní postupy s přihlédnutím k nejnovějším technologiím a aktualizovaným postupům. Navzdory veškerým snahám však nelze žádná bezpečností opatření považovat za dokonalá a neproniknutelná. Všechna nastolená opatření tedy pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Provádění zásadních změn
S ohledem na změnu legislativy nebo našich interních postupů můžeme tento dokument upravit. Pokud bychom provedli jakékoliv zásadní změny v získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů, okamžitě na to upozorníme na našich webových stránkách.

Dobra zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti příp. v interních předpisech správce.. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

Poučení o Vašich právech

•právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o způsobech použití Vašich osobních dat. Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. K tomu slouží rovněž tento dokument.

právo na přístup k osobním údajům a právo na poskytnutí upřesňujících informací o konkrétním subjektu údajů. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů. Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

právo na vymazání osobních údajů vzniká především z důvodu:

a) nepotřebnosti těchto údajů;
b) opadnutí právní povinnosti;
c) protiprávnosti zpracování osobních údajů;
d) oprávněně vznesené námitky subjektem údajů;
e) nutnosti smazat osobní údaje na základě jiného právního předpisu.

Také známo jako „právo být zapomenut“ – umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Nejedná se však o absolutní právo na výmaz. Pořád můžeme mít právo nebo povinnost uchovávat údaje, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo když máme jiný platný důvod k jejich uchování.
•právo na omezení zpracování (neplatí však pro exekuční činnost) z důvodu:

a) nesprávnosti osobních údajů do doby, než bude ověřena jejich správnost;
 b) protizákonného zpracování;
•právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů;
•právo získat své osobní údaje a převést je k jinému poskytovateli služeb (neplatí však pro exekuční činnost); – právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n.

Právo na přístup:
Jste oprávněni bezplatně získat Vaše osobní údaje, které u nás zpracováváme, s výjimkou následujících okolností, za které můžeme účtovat přiměřený poplatek na pokrytí administrativních nákladů na poskytování osobních údajů pro: zjevně neopodstatněné nebo nadměrné/opakované požadavky, nebo další kopie stejných informací.

Ve výše uvedených případech můžeme být při naplnění dalších podmínek oprávněni odmítnout vyhovět Vaší žádosti. Žádost můžeme odmítnout i v případě, že není ověřena totožnost žádající osoby.

V případě, že nám pošlete žádost o zaslání údajů, které o Vás zpracováváme, odpovíme hned, jak to bude možné. Obecně to bude do jednoho měsíce od okamžiku, kdy obdržíme Vaši žádost a úspěšně Vás identifikujeme, pokud by to mělo trvat déle, např. zejména s ohledem na množství zpracovávaných informací, budeme Vás o tom informovat. U každé žádosti je nutné ověřit Vaši totožnost, především pak u žádostí týkajících se zvláštní kategorie osobních údajů. Pro uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktech.

K čemu můžete žádat přístup?
Můžete požádat o potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a o kopie papírových a elektronických záznamů o Vás, které držíme, sdílíme nebo používáme. Abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, můžeme Vás požádat o prokázání totožnosti a další informace od Vás, které jsou nezbytně nutné k vyhledání Vámi požadovaných osobních údajů.

Kdy nemáte právo na přístup?
Můžeme Vám poskytnout pouze Vaše osobní údaje, nikoliv osobní údaje o jiné osobě. V případech, kde by poskytnutí údajů negativně ovlivnilo práva jiné osoby, můžeme přístup odmítnout. Rovněž tak můžeme učinit z důvodů právní ochrany. Specifikujte prosím v žádosti o přístup ty osobní údaje, které požadujete. Na nejasné a neurčité žádosti nebude brán zřetel.

Oprava údajů:
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. Pokud nám sdělíte, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, jsou nesprávné, přezkoumáme je, a v případě chyby naše záznamy neprodleně opravíme. Máte zároveň právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení. V případě, že došlo k opravě Vašich údajů, máme povinnost upozornit všechny třetí strany, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout. K tomu přijmeme všechna přiměřená opatření, ale pokud by to nebylo možné nebo by to vyžadovalo neúčelné a nepřiměřené úsilí, může se stát, že provedení opravy osobních údajů z jejich strany nebudeme schopni zajistit.
Obecně Vám poskytneme osobní údaje, které o Vás držíme nebo podnikneme potřebné kroky k opravě nepřesných údajů, pokud nás o to písemně požádáte.

Vymazání údajů:
S výhradou zmíněnou níže, máte právo na vymazání Vašich osobních údajů a zabránění jejich zpracování v případech, kdy:
•osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly původně shromažďovány/zpracovány;
•zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů;
•osobní údaje musí být smazány, aby byly splněny zákonné povinnosti. Právo na výmaz se neaplikuje v případech, kdy jsou data zpracovávaná pro určité specifické důvody včetně případů, kdy je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsme poskytli osobní údaje, které chcete vymazat, třetím osobám, musíme je informovat o Vaší žádosti o vymazání, aby mohly předmětné osobní údaje vymazat. Přijmeme k tomu všechny přiměřené kroky, ne vždy to však může být možné, nebo to může vyžadovat nepřiměřené úsilí. Může se také stát, že příjemce není povinen/schopen vymazat Vaše osobní údaje, protože platí jedna z výše uvedených výjimek.

Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní následky nebo podobně významné účinky. Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor nepoužívá technologii, která by byla založena výhradně na automatizovaném rozhodování. Ve všech případech je pro konečné rozhodnutí v konkrétním případě potřeba lidský zásah. Máte-li pocit, že ve Vašem případě došlo k pochybení, požádejte o manuální překontrolování.

Další pomoc:
V případě dalších otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů či poskytnutí související pomoci, se prosím obraťte na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to emailem na dpo@gdprimplementation.cz nebo písemně na adresu Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6.

Slovník:
Automatizované individuální rozhodování zahrnuje rozhodnutí dosažená počítačovou analýzou, včetně profilování, bez přezkumu nebo kontroly člověkem, a to na základě toho, zda poskytnuté informace odpovídají předem definovaným kritériím pro přijetí. (Takový způsob rozhodování není Mgr. Janu Kalistovou, soudním exekutorem používán)
Osobní údaj je jakákoliv informace vztahující se k osobě, která může být na základě této informace přímo nebo nepřímo identifikována.
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo pohybu. (Profilování není Mgr. Janu Kalistovou, soudním exekutorem používáno).
 Zvláštní kategorie osobních údajů jsou typy osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. (Takové údaje nejsou Mgr. Janou Kalistovou, soudním exekutorem získávány ani zpracovávány).

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor prohlašuje, že veškeré získané a zpracované osobní údaje subjektů údajů jsou používány výhradně k výkonu exekuční činnosti či další činnosti exekutora a s tím souvisí jistá omezení práv subjektu údajů. Použití osobních údajů k jiným účelům (přímý či nepřímý marketing, jejich přenos, prodej apod.) je vyloučeno a veškeré získané osobní údaje jsou a budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

K uplatnění práv subjektů můžete využít vzor žádosti, kterou naleznete v záložce „Další“ – „Ke stažení“

Přejít nahoru