Další činnost

  • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem
  • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
  • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat exekuční návrh podle exekučního řádu)
  • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
  • Zajištění a správa majetku zajištěného v trestním řízení
  • Sepsání a doručování protokolu o oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
Přejít nahoru